Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Tập ảnh : Ngày chủ nhật thật ý nghĩa của cô và trò lớp 5/4-09/10/2016

88