Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

88