Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Văn bản từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

88